Ring

Köpa värmepump

Vår värmepump utmärker sig i följande kategorier:

 • Effektiv, COP upp till: 7,4 (EN141511 ±0°C/35°C) grundvattenvärmepump
 • Effektiv, COP upp till: 5,1 (EN141511 ±0°C/35°C) bergvärme, jordvärme eller sjövärme
 • Varmvatten temperatur: 75°C (utan elspets)
 • Inbyggd varmvattenberedare: 260 liter på Terrawatt Villa Komplett-serien
 • Tyst: under 40dBA, modellberoende och driftsberoende
 • Miljövänlig: GWP 3, ned till 400g Köldmedie (Svanenmärkning kräver GWP < 2000, referens K9)
 • Hygienisk: Vi använder oss inte av uppvärmt stillastående vatten

Villa Komplett-serien har inbyggd varmvattenberedare, Villa Komplett 5,5-9,8kW (för de som har ont om plats),
Terrawatt Adapt, Adapt Pro och Twin P värmepumparna har extern varmvattenberedare och erbjuder då bättre och billigare varmvatten.

Sunt förnuft

De allra enklaste värmepumparna använder

- två växlare för att transportera värme in i ditt hus, vi använder alltid tre eller fler.
- använder gaser så som R407C och R410, dessa är ineffektiva och miljöfarliga gaser (under avveckling).
viVi använder R290 vilket ökar verkningsgraden med upp till 1-11% som följd av gasens termodynamiska egenskaper.
- sprit som köldbärare, vi använder Pottaska sedan 1986.
- icke optimerade kollektorer, vi erbjuder optimerade kollektorer sedan 1991

Att tänka på när du ska köpa värmepump

 1. Värmeupptagande del: Grundvattenvärme, bergvärme, jordvärme eller sjövärme
 2. Värmeupptagande media – köldbärare
 3. Värmelagrande del: Ackumulatortank för bättre varmvatten
 4. Tyst uppvärmning
 5. Billig uppvärmning
 6. Miljövänlig

Värmeupptagande del

Valet av värmeupptagande del sätter nivån för din uppvärmningseffektivitet. På vintern är det stora effektivitetsvariationer beroende på vilken kollektor / värmeupptagande del som använts, till exempel så ger;

- grundvatten den högsta effektiviteten (ca +60%) följt av
- berg, jord/sjö (0% jämförelsenivå) och med
- luft som sämsta val (ca -50%).

Luftvärmepumpens effektivitet är bra vid +8 graders utetemperatur eller högre (Luftvärmepumpens effektivitet (COP) anges vid en utetemperatur på +8) och faller på vintern.

Nästa steg blir dimensioneringen av den värmeupptagande delen, där parallella slingor är mycket bättre en en lång slinga, lågt effektuttag per meter kollektor är bättre en högt uttag, stor diameter på slang PEMP50  är bättre en liten PEM40, men även typ och tillverkare av kollektor påverkar.  Din COP 5 (EN141511 ±0°C/35°C) värmepump kan få COP 3-8 när den är installerad i ditt hus, så rätt utformad kollektor kan vara viktigare en val av värmepump. Husets värmeavgivande del (element / radiatorer / golvvärme) påverkar också värmepumpens effektivitet på liknande vis, där man vill ha högt flöde och låg temperatur över den värmeavgivande kretsen (elementen).

Grundvattenvärme eller grundvattenvärmepump: högsta COP

Grundvattenvärme är mycket effektiv och billig. Vatten tas ur en borrad brunn och kyls av värmepumpen för att sedan tappas ut i en annan närbelägen brunn. Grundvattenvärmepumpar är de effektivaste värmepumparna vi har i vårt sortiment. (under arbete 2015-03-01)

Bergvärme eller bergvärmepump: hög COP

Bergvärme är effektivt men dyrt. Borrhålets längd är beroende på mängden värme som skall tas ut, borrhålets egenskaper och hur stor värmepump man har. Borrhålet varierar mellan ca 100-250m. Återladdningen av ett borrhål sker från ovan och under mark naturligt, men kan även återladdas av ditt uppvärmningssystem. Ett för kort borrhål är alltid ett för kort borrhål även om du har återladdning eller inte, vilket då ger dig en dyr uppvärmning. Återladdning blir viktigt om du har en värmepump som går på baslast (allt mer ovanligt nu för tiden). Några intressanta mått på hur bra ditt borrhål kommer att fungera är:
- värmeuttag (momentant) per meter aktivt borrhål (w/m) — lågt är bra
- värmeuttag totalt över året per meter aktivt borrhål (w/m) — lågt är bra

Länk: dimensionera en riktigt bra bergvärmekollektor (under arbete 2015-03-01)

Jordvärme eller jordvärmepump: mellan – hög COP till lågt pris

Jordvärme är effektivt och billigt. Den totala mängden värme (kWh) som du kan ta ut begränsas av tillgänglig tomt. För nya hus är detta oftast inga problem, då de är väl isolerade. Solens normala återladdningen är mycket stor, varvid annan typ av återladdning i de flesta fall helt onödig.
Några intressanta mått på hur bra ditt borrhål kommer att fungera är:
- värmeuttag (momentant) per meter aktivt borrhål (w/m) — lågt är bra
- värmeuttag totalt över året per meter aktivt borrhål (w/m) — lågt är bra

Länk: dimensionera en riktigt bra jordvärmermekollektor (under arbete 2015-03-01)

Värmeupptagande media - köldbärare – välj pottaska

Du kan själv välja vilken köldbärare du skall ha i din kollektor, detta val kommer påverka effektiviteten i ditt system. Köldbärarvätskans uppgift är att transportera värme från markkolletorn, en av de viktigaste egenskapen är ett högt värmeövergångstal Fα följt av pumpbarhet och turbulent strömning. Turbulent strömning behövs för effektiv värmetransport, detta uppnås då Re > 2300. Högre Re ger högre värmetransport och tryckfall.

Det resoneras mycket om lågenergipumpar, och faktum är att det är viktigare att dimensionera kollektorn rätt en att använda sig av lågenergipump, men en lågenergipump vill man ju naturligtvis ha.

De vanligaste köldbärarna är Sprit (Etylalkohol), Kylarglykol (Etylenglykol), Glykol (Propylenglykol) och vatten. Enligt figur 1, kan vi se att Pottaskan transporterar värmen ca 65% bättre än spriten med en värmeövergångskonstant på 935 jämfört med spritens 566. Låt os se hur energieffektivt vi kan cirkulera vår köldbärare, detta visualiseras i figur 2. Cirkulationseffekten är proportionerlig mot masstransporten multiplicerat med tryckfallet, vi sätter cirkulationseffekten för sprit till index 100.

Spritens höga viskositet (inre tröghet) gör att den i detta fallet inte går att optimera mer en till index 100 i strömförbrukning, utan att Re blir för lågt och värmetransporten minskar kraftigt.

Pottaskans låga viskositet medger design av högeffektiva kollektorer där cirkulationseffekten endast är ca 7% eller mer jämfört med en spritkollektor (index 7 på strömförbrukning).

Det bör påpekas att cirkulationspumpens totala tryckfall (strömförbrukning) blir högre en i exemplet då diverse, ventiler, filter, värmepump och strypdon ligger i serie med kollektorn.
Tryckfall = onödig strömförbrukning, flöde regleras lämligen med hastighet på köldbärarpumpen eller en kollektorkonstruktion som inte behöver strypventiler.

Terrawatt AB - Köp din värmepump hos oss
Terrawatt AB - Hos oss kan du köpa värmepump

Bättre varmvatten

Varmvattenmängden som du kan få ut bestäms bestäms av storlek på din tank, tankens design och varmvatteninställningar

a) Välj en värmepump med en så stor ackumulatortank som möjligt, på så sätt så har du mer lagrad energi och minimerar risken att varmvattnet tar slut, tex om man duschar två personer i följd. De små inbyggda ackumulatortankarna ligger på runt 180-185 liter och de stora mellan 223-285*1  liter. Vi rekommenderar en separat, tank på 400 liter eller mer, beroende på ditt behov. Större tank medger lägre varmvatteninställning så då bättre driftsekonomi och livslängd. Den separata genomströms-varmvattenberedaren byts ej ut (mycket lång livslängd).

b) Tankens design kan delas in i tre huvudgrupper, dubbelmantlad-tank, ackumulatortank och genomströmsberedare. Vi rekommenderar genomströmsberedare.

 • Dubbelmantlad-tank, användes fortfarande men bör undvikas då man har stillastående vatten med bakterietillväxt och sedimentering. Livslängden är 10-15 år beroende på vattenkvalitet. Tanken är billig att tillverka och lång uppvärmningstid.
 • Ackumulatortank med intern uppvärmningsspiral (10-15m kamrörsslinga för uppvärmning -> lägre COP) som går snabbare att värma upp, men problemet med stillastående vatten och livslängd kvarstår. Man kan ibland köpa emaljerad tank med längre livslängd. Det bör noteras att värmefaktorn för varmvatten beredning är lägre med denna typ.
 • Genomströmsberedare vänder på konceptet och varmvattnet värms vid användandet i en 25m lång kamrörslinga (lång slinga -> hög COP), dvs inget stillastående vatten. Lång livslängd (30+ år) och hygieniskt varmvatten, lösningen är dyrast av de tre och värmer upp varmvattnet snabbast. Alla Terrawatts ackumulatortankar är Legionella säkra då de inte har något stillastående vatten, de behöver därför inte hettas upp till 60°C eller ha 50°C vid tappstället, som de föregående måste. Dessa tankar kan optimeras för extra hög COP, se FAQ.

c) Välj en värmepump som klarar av en hög varmvattentemperatur i tanken 54-55°C, låt inte elpatron går in och spetsa eller varmhålla varmvattnet, det blir dyrt! Vi rekommenderar att du väljer en stor tank och på så sätt får bättre och billigare varmvatten.

Om varmvatten
Vad händer i värmepumpen då man höjer varmvattentemperaturen? Hög temperatur innebär högt arbetstryck för värmepumpens kompressor, som då förlorar i verkningsgrad (drar mer ström), livslängd och låter högre. Olika värmepumpar påverkas olika av varmvatteninställningen, detta beror på att de använder olika gaser för komprimering. Nedan kan du se kompressorns arbetstryck för att uppnå 55°C. Oftast brukar kompressortillverkarnas maxtryck ligga på 30BAR.

KöldmedieTryck vid 55°CTryck vid 65°CKommentar
R29018 BAR (bäst)22 BAR (bäst)Terrawatts värmepumpar
R407C21 BAR27 BAR
R410A33 BAR41 BAR (sämst)Klarar oftast ej 55°C

Tyst anläggning

a) Välj en så tyst  värmepump som möjligt, gärna  < 40dBA.

Alla värmepumpar låter, installera värmepumpen i biyta (garage eller förråd) för bästa ljudkomfort, på så sätt får man också extra yta i sitt hus.

En värmepump (kompressor) som arbetar på höga tryck låter mer en vid låga tryck. Vanlig ljudnivå är runt 40-45dBA. Terrawatts nya värmepumpar låter <40dBA (beroende på storlek), vi rekommenderar att man köper tillbehöret ljudhuv till kompressorn, denna sänker kompressorns ljud med ca 5 dBA. En värmepump som är installerad i ett rum kan förstärka vissa frekvenser, varvid det är mycket komfort att vinna i att ”isolera”, kan tex. vara matta eller väggbonad. Vi förutsätter att värmepumpen är korrekt installerad med flexslangar och dylikt.

Installationen av värmepump påverkar också hur ljudet sprider sig, använd ”s-formade” flexslangar vid installation av utgående värmebärare, dessa kan ta upp vibrationer i alla led. Det är viktigt med rejäl klamring i reglar eller solid vägg.

Billig uppvärmning

För att få en kostnadseffektiv uppvärmning bör man titta på SCOP (a), Energitäckningsgrad (b) och inkoppling (c).

a) Välj värmepump med en så hög årsmedelvärmefaktor (SCOP) som möjligt, hög värmefaktor COP möjliggör detta. Prestandamåtten COP måste alltid följas av standard och driftsförhållande(tex ±0°C/45°C). SCOP framgår av din energibesparingskalkyl, indata (driftsförhållanden) skall vara samma på de olika värmepumparna som du vill jämföra. SCOP är ett mått på effektivt ditt system är fungerar på ditt driftsfall, SCOP är objektberoende.
SCOP EN14825 är årsmedelvärmefaktor för ett standardiserade driftsförhållanden, på så sätt kan man då jämföra olika värmepumpar.

Värmefaktor ”COP”, används tyvärr ibland på ett vilseledande sätt, oftast i reklam skriver man COP 5,2 och sedan ingenting mer, eller bristfällig information. Här följer några fallgropar att hålla utkik efter:

 • Inbyggda cirkulationspumpar exkluderas för att visa en bättre värmefaktor (EN255)
 • högre flöde på kalla sidan / lägre flöde på varma sidan jämfört med norm
 • när andra räknar med ±0°C ingående köldbärare så redovisas istället enligt ±0°C utgående osv.

Det kan också vara bra att veta att luftvärmepumpars COP EN14511 (+7°C) inte är jämförbart med vätska vattenvärmepumpars COP ±0°C. Detta syns tydligt om man begär en energibesparingskalkyl, energiinnehållet i luft faller kraftigt med fallande temperatur / luftfuktighet och när eldningssäsongen sätter in så har du en minskande mängd värme att få ut.

Värmefaktor COP EN14511 inklusive cirkulationspumpar visar hur effektiv din värmepump är vid just detta driftsläget, desto högre desto bättre, COP i området 35-55°C är viktig då den största drifttiden ligger i detta område.

Årsmedelvärmefaktor SCOP, är ett bra mått på hur effektivt ditt unika system fungerar över året och består av all el för uppvärmning (värmepump, elpatron) i förhållande till avgiven effekt.

b) Välj hög energitäckningsgrad, så  slipper du ha en hög avsäkring i huset som följd av kraftig elpatron. Att föredra är att ha värmepumpstillverkad spetsvärme, men även olja/el/ved. Korta gångtider på värmepumpen orsakas oftas av fel inställning av reglerdatorn och väldigt sällan av överdimensionering av värmepump. Terrawatts värmepumpar kommer med en bra grundinställning, men installatören kan behöva anpassa inställningarna efter kundens förutsättningar för att bästa prestanda skall uppnås.

c) Välj flytande kondensering: Styrningen av värmepumpen är viktig, värmepumpar tappar effektivitet vid höga tryck (temperaturer) och blir effektivare vid låga temperaturer. Att värma varmvatten till tex 55°C (COP 1,9 – 3,5 beroende på värmepump) och sedan värma radiatorkrets/golvvärme på 25°C -45°C (COP 3,5-6 beroende värmepump) efter husets behov är att föredra.

Förr värmde man upp allt vatten i en tank 45°C -55°C och sjuntade ut en liten mängd värme beroende på husets värmebehov.

En bra utedel (värmeupptagande del), mark/bergkollektor är avgörande för alla värmepumpars prestanda, på samma sätt som den värmeavgivande innedelen är. Detta ger en bra årsmedelvärmefaktor.

Det är skillnad på värmepumpar. En enkelt uppbyggd tvåväxlarteknik-värmepump tappar mycket effekt och värmefaktor (effektivitet) vid höga temperaturer, vilket lätt kan ses på tester av dessa värmepumpar (de kan hamna under COP 2 vid 55°C varmvattenproduktion). Terrawatt använder sig av effektiv 3 växlarteknik och bibehåller sin verkningsgrad, vi ligger över COP 3 vid 55°C varmvattenproduktion.

Passa även på att trimma in din radiatorkrets, så att du har kanske 5 graders temperaturfall över elementet, små avvik kan göras för rum med mindre värmebehov. På så sätt utnyttjar du dina element bättre och värmepumpen blir effektivare.

Miljövänlig

Vi använder oss av en liten mängd naturgas (propan, R290) i våra värmepumpar. Vi använder cirka 1/3 så mycket köldmedie som andra tillverkare på samma effektstorlek.

Köldmediet  påverkar växthuseffekten med GWP 3 (Global  Warming potential, GWP R407: 1610, R410: 1725, GWP koldioxid (Co2) = 1). Gränsvärde för Svanenmärkning är GWP<2000.

Vi erbjuder också miljövänligt pottaska som frysskydd i din ute del (kollektor), pottaskan ger också bättre prestanda på din värmepump en andra mindre miljövänliga alternativ såsom sprit och glykol.

Kontakten med värmepumpsförsäljaren

Vi kommer vilja veta vad du har för system idag, hur det fungerar och vad du vill förbättra. Några frågor du kan få:

 • Hur stort är din nuvarande förbrukning. (elräkning kWh/olja m3) eldar du med ved osv.
 • Din nuvarande värmepumps storlek 12kw (avgiven värmeeffekt) med namn och beteckning t.ex. ”Terrawatt 12kw Pro Adapt”.
 • Vilken typ av spetsvärme/reservvärme har du, storlek, ex. 6kw Elpatron drifttid 200h.
 • Information om när din spetsvärme brukar gå in, tex. elpatronen brukar gå in när det är -6°C eller kallare.
 • Hur upplever du varmvattnet?

Begär in offerter från lite olika märken och se till att de har samma indata till energibesparingskalylen för att kunna jämföra.

Hur jämför jag värmepumpar

De viktigaste komfortegenskaperna hos din värmepump tycker vi är ljudnivå, varmvattenkvalitet och driftsekonomi.

Vi rekommenderar, välj en:

 • bra utedel, berg-, jord-, sjö-värme eller grundvatten (luftvärme ger låg effekt då du behöver den som mest, varvid din elpatron går in när elen är som dyrast). Man räknar att en utedel håller runt 100 år. En bra dimensionerad utedel kan höja värmefaktorn mellan 0,5-1, jämfört med en snålt tilltagen.
 • stor extern genomströmsberedare (livslängd 30+ år) som inte byts när du byter värmepump.
 • värmepump utan varmvattenberedare (livslängd 15-30 år beroende på inkoppling)

Andra faktorer som kan beaktas när man ska köpa värmepump kan vara

 • Värmepumpens förväntade livslängd, vi uppmanar att man byter sin Terrawatt när den är 15-20år eftersom att de nya är  effektivare. Luftvärmepumpar har kortare livslängd då dessa arbetar på större temperaturdifferanser, det blir aldrig -12°C i din berg eller jordkollektor, men ute är det vanligt.
 • En extern ackumulator för varmvatten ger bättre varmvattenkomfort och driftsekonomi. Extern tank ger också en bra årsmedelvärmefaktor. I tanken skall varmvattnets värmas i en slinga så undviker man stillastående vatten med associerade problem som sedimenteringar, bakterier osv.
 • Bergvärme ger mer frihet för byggnation på tomten en den i många fall bättre och billigare jordkollektorn.
 • Låt inte tekniken förvilla dig som tex  ”varvtalstyrning”, som kan vara  ett måste ena dagen och ett undvik andra dagen. Prestanda är det enda som visar  om det är en bra produkt eller inte, detta syns i tex årsmedelvärmefaktorn SCOP, COP, varmvatten temperatur/mängd, miljövänlig, tyst osv. Dock finns det fördelar med varvtalsstyrning i luftvärmepumpar, som kan väga upp de effektivitetsförluster som varvtalsstyrningen har.

Kort om värmepumpstandarder & förkortningar

EN14511:2004, lämplig standard för värmepumpar, med brasklappen att  luft/luft och vätska vatten COP ej är jämförbara till missvisande fördel för luft/luft.

EN14511-2:2004 (ute luft/inne lutf): COP test utförs vid +7°C uteluft och 20°C inneluft

EN14511-2:2004 (vätska/vatten): COP test utförs vid ±0°C/-3°C på värmeupptagande sidan och 30°C/35°C på värmeavgivande sidan, vanligtvis brukar man även redovisa på 40°C/45°C & 50°C/55°C, temperaturerna bör vara relaterade till DUT.  Allt i värmepumpen som drar ström skall ingå i redovisningen.

EN255: Upphävd och ersatt av EN14511 2004. Värmefaktorn redovisas exklusive bla cirkulationspumpar och ger därför ett högre COP en EN14511.

Ingen standard eller eller avsaknad av driftspunkter: då är det förmodligen ”otydlig marknadsföring”

ISO5149: 1993-09-23Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating – Safety requirements, kommer att ersättas av en ny revision 2014

GWP (Global warming potential), ref koldioxid (Co2) = GWP 1.  Ett högt värde är dåligt och bidrar till växthuseffekt. Ex 1kg R407C med GWP 1610 bidrar 537 gånger mer till växthuseffekt en R290 med GWP 3.

SVEP, svenska värmepumpsföreningen

Svanen märkt, ” Svanenmärkta värmepumpar har klarat högt ställda miljö- och klimatkrav. De är energisnåla, effektiva och har testats för användning året runt. Det går att Svanenmärka flera typer av värmepumpar som luft/luft, luft/vatten, berg eller mark. Svanenmärkta värmepumpar installeras av kompetent personal, anpassade till ditt köparens klimat. Effektiviteten testas i rätt klimat för användning året runt. Inte bara vid ett driftsfall som brukligt är.http://www.svanen.se

Terrawatt följer svenska värmepumpsförensingens rekomendationer.